SHIP
2009.2.21-22, 28

screening date:
2009.2.21-22, 28 @ SHIP, Yokohama/Kanagawa, JAPAN


________________________________________________________

Taguchi Hiroki Photo exhibition 'Hatsu-koi'
2009.2.4 -28 @ SHIP, Yokohama/Kanagawa, Japan


back to index